بایگانی ماهانه: اوت 2018

اوستای برساد

برساد و بپذیراد و بنیوشاد دادار اورمزد

پسند یزدان باد، هیاره ی وهان رساد.

به خوشنودی مینوی دادار اورمزد رایومند و خرومند. به خشنودی اورمزد اواگاه سه دی ویسپی شام.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

نیایش تندرستی

اورمَزد پَناه باد . دیر زیوِشنی شاد باد .

یَتا. اَهو. وَئیریوُ . اَتا . رَتوش . اَشات چیت . هَچا.
وَنگهه اوش . دَزدا. مَنَنگهو . شیَه اتنَه نام . اَنگِهه اوش . مَزدائی .
خشَترمچا . اَهورائی . آ . ییم . دریکو بیو . دَدَت . واستارِم.

به خواندن ادامه دهید

شاه اسماعیل صفوی و انجمن مغان!

زمانیکه داستان زندگی و پرورش یافتن فریدون شاه پیشدادی یا کوروش بزرگ را بطور پنهانی در دل کوه میخوانیم، گمان میکنیم اینها افسانه هستند، اما این رخداد در همین چند سده پیش مان هم رخ داده است. روح آریایی در کودکی ظهور میکند و او از سوی انجمن مغان گزینش میشود تا ایران را پس از نهصد سال دوباره یکپارچه کند.
به خواندن ادامه دهید