بایگانی دسته‌ها: نماز و نیایشها

نیایش تندرستی

اورمَزد پَناه باد . دیر زیوِشنی شاد باد .

یَتا. اَهو. وَئیریوُ . اَتا . رَتوش . اَشات چیت . هَچا.
وَنگهه اوش . دَزدا. مَنَنگهو . شیَه اتنَه نام . اَنگِهه اوش . مَزدائی .
خشَترمچا . اَهورائی . آ . ییم . دریکو بیو . دَدَت . واستارِم.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

اوستای کشتی بستن

به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان

هومَتَ و  هوخْتَ و  هوَرْشْتَ.

مَنِشنی و گُوِشنی و کُنِشنی،تنی و روانی،گـَیتی و مَینو،اَژِشِ هَمَه گونَه وَناهی، اَواخش و پَشیمان،پِه پَتِت هُم.

اژ هر جسته و گفته و کرده و منیده و شنیده و پرموده، اژشِ همه گونه وناهی، اواخش و پشیمان په پتت هم.

شکسته اهریمن باد (٣ بار)

به خواندن ادامه دهید

اوستای سروش واژ

به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان

خشنئوتره اهورهه مزدا

اَشِم وُهو    ( 3)   

فره ورانه مزده یسنو زرتشتریش وی دئوو اهورهه دکیشو

به خواندن ادامه دهید

نمازها و نیایشها

نیایش اشم وهو

نیایش یتا اهو

به خواندن ادامه دهید

نیایش یتا اهو

یَتا . اَهو . وَئیرْیوُ . اَتا . رَتوش . اَشات چیت . هَچا.

وَنْگْهِ-اوش . دَزدا . مَنَنگْهوُ . شْیَئوُ تَنَنام . اَنْگْهِ-اوش . مَزدائی.

خْـشَتْـرِمچا . اَهورائی . آ . ییم . دریگوُ بیوُ . دَدَت . واستارِم .

به خواندن ادامه دهید

نیایش اشم وهو

اَشِم . وُهو . وَهیشتِم . اَستی.

اوشْتا . اَستی.

اوشتا . اَهمائی . هْیَت . اَشایی . وَهیشْتائی . اَشِـم.

به خواندن ادامه دهید